Jak na výpočet úroku z prodlení

 

S novým občanským zákoníkem platným od 1. ledna 2014 nastává v otázce úroků z prodlení opět několik změn. Podle jakého vzorce, úrokové sazby a za jaké období se počítají? Vyčíslení není nic těžkého, stačí pouze vědět, jak na to.

vypocet-uroku-z-prodleni 

V prodlení je podle ustanovení § 1968 nového občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014 dlužník, který svůj dluh (závazek) řádně a včas neplní. Jestliže jde o prodlení s plněním (uspokojením) peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,  vedle plnění (splacení samotné jistiny) požadovat zaplacení úroků z prodlení, ledaže by dlužník nebyl za prodlení odpovědný. Vyplývá to z ustanovení § 1970 nového občanského zákoníku

Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená. V tom zákoník odbočuje od dřívějších zvyklostí -  nyní si věřitel a dlužník mohou dohodnout smluvní úroky z prodlení výší odchylné od zákonných úroků z prodlení. A letos nově nezáleží na tom, zda se jedná o vztah občanskoprávní nebo obchodněprávní. (dříve bylo možné stanovit smluvní úroky pouze u obchodněprávních vztahů)

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je platba, která náleží věřiteli, jestliže dlužník nesplnil své povinnosti a nesplatil včas své peněžité závazky. Vyjadřuje ušlý zisk, který by věřitel získal, kdyby tyto finanční prostředky měl a investoval je. Úrok z prodlení je ze zákona příslušenstvím peněžité pohledávky, na základě níž došlo k prodlení. Není jej třeba ve smlouvě sjednávat, ledaže by se strany dohodly na úroku z prodlení ve výši odlišné od zákonně stanovené.

Výpočet úroku z prodlení

Úrok z prodlení za určité období = dlužná částka v Kč * (příslušná úroková sazba v % / 100) * (počet dnů prodlení / počet dnů příslušného kalendářního roku)

Příklad

Dlužná částka: 10 000 Kč
Prodlení: 1. 3. – 30. 5. 2014
10 000 * (8,05/100) * (92 / 365) = 215 Kč

Srovnání půjček bez zbytečných počtů. Srovnat půjčky

Poplatek z prodlení

Poplatek z prodlení je další platbou, která náleží věřiteli, jestliže dlužník nezaplatil včas své peněžité závazky. Týká se plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Počínaje letošním rokem se však předmět poplatku z prodlení zásadně mění. Nový občanský zákoník totiž poplatek z prodlení v jeho původním znění neupravuje. Nově při prodlení s placením nájemného vzniká povinnosti platit úrok z prodlení. Výjimka nastává pouze tehdy, dostane-li se příjemce (např. s placením záloh nebo nedoplatku vyplývající z vyúčtování) či poskytovatele služeb (např. s vrácením přeplatku vyplývajícího z vyúčtování) v domě s byty do prodlení s peněžitým plněním podle zákona č. 67/2013 Sb., které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti. V této nové podobě zákoník poplatek z prodlení ošetřuje. Výše poplatku činí 1 promile dlužné částky (0,001), nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. (De Ust. § 13 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.)

Výše poplatků se oproti dřívější době (2,5 promile) snížila. I tak je ale v porovnání s úroky z prodlení až nepoměrně vyšší. Přepočteme-li sazbu poplatku na roční úrok, dělá  to 36,5 %.

Výpočet poplatku z prodlení

Poplatek z prodlení =  dlužná částka v Kč * ( příslušná výše poplatku v / 1000 ) * počet dnů prodlení

Příklad

Dlužná částka: 10 000 Kč
Prodlení: 1. 3. – 30. 5. 2014
10 000 * (1/1000)*92 = 920 Kč

Dlužná částka

Dlužná částka je základ pro výpočet úroku z prodlení. Nemusí být pouze výše částky, s jejímž splacením je dlužník v prodlení, ale i jiná částka (např. celková výše pohledávky).

Úroková sazba

Od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšená o osm procentních bodů. Procentní sazba úroků zůstává stejná, i když se později změní repo sazba ČNB, tzn. reposazba v % + 8 %. Jinak je tomu u prodlení, k němuž došlo před 1. lednem 2014. Ten se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. 1. 2014. Vlivem toho, že byl opakovaně podstatně změněn mechanismus výpočtu úroků z prodlení, je nutné přesně rozlišovat den, kdy nastal první den prodlení. Podle toho se pak úroky z prodlení počítají.

Doba prodlení

Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne prodlení (tj. dne následujícího po dni, kdy mělo být nejpozději zaplaceno) do uhrazení pohledávky, tedy dne zaplacení včetně.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 1
 

 
Jste připraveni vzít si půjčku?
ebook
Chcete zjistit, jestli jste připravní na to vzít si půjčku? Zadejte do políčka níže svou emailovou adresu a my vám ZDARMA zašleme eknihu, díky které to zjistíte. 
Děkujeme za zájem o náš e-book.
Vyskytla se neočekávaná chyba, zkuste to prosím později.
https://adfdata.cz/img/Bannery/pujcky.png