NÁVOD: Jaká je cena a postup zhotovení plynové přípojky?

 

Při plánování svého vysněného domu má člověk zpravidla hlavu plnou bledě lososových kachliček do koupelny, designových pohovek z časopisů Living, Rezidence a Moderní byt a nejrůznějších doplňků z obchodního domu IKEA. Představuje si dřevěný plot natřený na bílo, jako to bývá na amerických předměstích, trávník střižený tak, že by se za to nemuseli stydět ani holiči z Barber Shopu, a vůni pečeného kuřete linoucí se z kuchyně. Stavba nemovitosti ale není jen samá duha, sluníčko a jednorožci, vyřešit je třeba i velmi důležité technické věci jako právě zbudování plynové přípojky. Jdou na vás mrákoty, jen co to spojení slyšíte? Nebojte, díky našemu návodu, to hravě zvládnete.

 

Plynová, nebo také plynovodní, přípojka slouží k připojení odběrného plynového zařízení (OPZ) k distribučnímu plynovodu, který je zpravidla vedený v ulici, případně chodníku či travnaté ploše. Podle toho jaký se v místě budování přípojky nachází plynovod, je třeba zvolit buď středotlakou (přetlak až 0,4 MPa, v oblastech historických center měst pouze 0,1 MPa), nebo nízkotlakou (maximálně 5 kPa = 0,005 MPa). V případě připojení na středotlakou přípojku je ovšem kvůli provoznímu přetlaku spotřebičů, který je standardně 2,3 kPa, potřeba provést regulaci prostřednictvím regulátoru.  

Zřízení plynové přípojky krok za krokem

Žádost o připojení

Úplně první krok, který je potřeba učinit, abyste dali celý proces připojení vašeho OPZ k distribuční soustavě do pohybu, je vyplnit žádost o připojení k distribuční soustavě. Jedná se o poměrně komplexní dokumentaci, která se podává příslušnému distributorovi zemního plynu (v hlavním městě Pražská plynárenská, v jižních Čechách společnost E.ON a ve zbytku České republiky RWE).   

Co potřebujete znát k podání žádosti? 

 • Oficiální adresu vašeho budoucího odběrného místa, katastrální území a číslo parcely. 
 • Údaje o plynovodní přípojce (zda je na území již nějaká vybudovaná, nebo není).
 • Datum, odkdy chcete plyn na odběrném místě odebírat.
 • Předpokládané množství spotřebičů a jejich příkon, popřípadě jiné účely využití zemního plynu. 

Formuláře žádosti naleznete na webových stránkách jednotlivých distribučních společností, abyste jej nemuseli dlouze hledat, přikládáme v tabulce níže odkazy k jejich stažení. Vyplněnou žádost o připojení je poté potřeba podat (online, poštou nebo osobně). Doporučujeme osobní podání, pracovník zákaznické péče s vámi totiž všechny údaje rovnou zkontroluje a opraví případné nedostatky, na které by vás jinak upozornil až distributor ve vyjádření (zpravidla do 14 dní od podání žádosti).

Distributor Adresa  Telefon Odkaz na žádost
E.ON E.ON Česká republika, s.r.o.
Poštovní přihrádka 54
656 54, Brno
800 773 322 Formulář
Pražská plynárenská Prážská plynárenská distribuce
U Plynárny 500 (areál Michle)
145 08, Praha 4
840 555 333 Formulář
RWE GasNet RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 2748/6
702 72, Moravská Ostrava
840 113 355 Formulář
 

Ať už je v místě, kde bude stát vaše nemovitost, přípojka plynu již zavedená, nebo nikoli, očekávejte, že vám distributor zašle výzvu k dodání projektové dokumentace.  

 

Kdo je technický partner?

Distributoři mají uzavřené smlouvy se stavebními firmami, které vám zbudují přípojku plynu na klíč. Zařídí za vás vše od administrativy až po samotnou realizaci projektu.

 

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci vypracovává výhradně certifikovaný odborník nebo smluvní technický partner distributora. Její obsah je dán stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) a prováděcími předpisy (např. vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a odvíjí se od druhu stavby. Návrh se zpravidla zakresluje do standardních a pro větší názornost také do šikmých (axonometrických) stavebních výkresů, ve kterých nesmí chybět tvarovky, plynoměry, spotřebiče, dimenze a délky potrubí (pro označení se využívají normalizační značky). Také je nutné mít vyřešené napojení spotřebičů na komíny včetně jejich uspořádání a rozměrů. 

Projektová dokumentace pro stavební řízení má obsahovat:

 • kompletní technickou zprávu 
 • situační výkres širších vztahů, z kterého musí být patrné umístění stavby v příslušné části obce
 • situační výkres stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami 
 • výkresy půdorysů všech podlaží se zobrazením plynovodu 

Při tvorbě projektové dokumentace vždy zvažujte jak současný stav, tak možný vývoj do budoucnosti. Zkušený projektant vám se vším rád poradí. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby má obsahovat:

 • kompletní technickou zprávu   
 • seznamy použitých součástek a materiálů (popřípadě rozpočet, pokud je požadován)
 • situační výkres stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami 
 • výkres rozvinutých řezů, nebo podélných profilů přípojek 
 • výkresy půdorysů a axometrické zobrazení plynovodu ve všech podlažích  
 • podrobné výkresy komponentů nebo sestav (pokud jsou nutné)

Uzavření smlouvy a získání stavebního povolení

Jamile distributor odsouhlasí vaši žádost včetně vypracované projektové dokumentace, může dojít k uzavření smlouvy. Její vystavení trvá obvykle kolem 30 dnů (od podání finální verze žádosti o připojení). Pozor, žádost je potřeba podepsat do 12 měsíců od jejího doručení, jinak propadne a budete celý proces muset absolvovat znovu. Smlouvu a odsouhlasenou projektovou dokumentaci včetně potvrzení souhlasného stanoviska od distributora je poté potřeba donést na příslušný stavební úřad a zahájit stavební řízení, na základě kterého vám bude vydáno stavební povolení (úřad má na rozhodnutí 30 dní).

 

Na co si dát pozor?

Zhotovitel je povinnen při realizaci plynárenského a odběrného plynového zařízení dodržet podmínky stanovené distributorem ve vyjádření k projektové dokumentaci a v případě výstavby plynovodu též podmínky uvedené ve Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní/kupní. V případě, že se buduje i plynovod, je třeba si po jeho dokončení zajistit kolaudační souhlas u stavebního úřadu.

 

Zhotovení vnitřní instalace a revizní zpráva

Po úspěšném lovu razítek konečně mohou přijít na řadu manuální úkony. Jako první je potřeba vybudovat vnitřní vedení plynu, které začíná ve schválené plynoměrové skříňce (na hranici pozemku nebo v obvodové zdi domu). Ruce si ale opět neumažete vy, tento typ prací totiž mohou provádět pouze autorizované firmy. Jakmile je stavba vnitřní instalace dokončena, je potřeba provést revizní a tlakovou zkoušku, o čemž vám technik s řádným oprávněním vydá příslušné doklady.

Zhotovení přípojky (pokud již není zhotovena)

Pokud pro váš objekt není ještě zhotovena plynovodní přípojka, je třeba se po získání stavebního povolení dohodnout s vybraným obchodníkem na termínu montáže. Ještě před montáží však musí být proveden výkop montážní jámy a zabudována skříňka pro HUP, plynoměr a případně regulátor tlaku (u středotlakých přípojek).

  
Stejný plyn za různé ceny? Srovnejte si nabídky všech dodavatelů a zjistěte, kdo je nejlevnější

Připojení k veřejnému rozvodu se provádí pomocí ocelové tvarovky (pro plynovodní přípojku se používají ocelové trubky, trubky z polyetylenu PE-HD a nově také měděné trubky). Potrubí se na plynovod napojuje kolmo, přípojka musí být vždy vedena kolmo na budovu. Sklon potrubí se pohybuje kolem 0,4 % a hloubka umístění by měla dosahovat alespoň 0,6 m, se souhlasem plynárenského podniku lze krytí snížit na 0,4 m. Při uložení potrubí do chráničky je povoleno krytí chráničky nejméně 0,25 m. Maximální možná hloubka uložení je pak 1,5 m. Co se týká trasy vedení přípojky, je třeba dbát na to, aby byla dlouhodobě přístupná a volná pro případ rekonstrukce a oprav. 

 TIP: Potřebujete pomoci také s výběrem plynového kotle? Přečtěte si, s jakými druhy se můžete na trhu setkat, kolem kolika procent se pohybuje jejich účinnost a spoustu užitečných tipů v našem článku >>

Montáž měřidla a uvedení do provozu 

Dříve než začnete odebírat plyn, musíte uzavřít smlouvu s dodavatelem. Nevíte kterého si vybrat? Vyzkoušejte kalkulačku cen plynu. S vybraným dodavatelem následně uzavřete smlouvu o dodávce zemního plynu a technik vám nainstaluje plynoměr (z důvodu bezpečnosti je potřeba technikovi předložit doklad o platné tlakové zkoušce a o revizi plynového zařízení). Po instalaci měřidla se zpravidla provádí odzkoušení systému a zahajuje se provoz odběrného místa.

 

Kolik zhotovení plynové přípojky stojí?

Přesnou kalkulaci prací vám provedou stavební firmy na požádání. Než podepíšete smlouvu o realizaci plynové přípojky, nechte si předložit propočty od více firem. Ceny se mohou značně lišit. Celkové náklady na vybudování se odvíjí od celé řady faktorů. Záleží především na způsobu provádění, délce a materiálu. 

Za co se mimo jiné platí?

 • Vypracování projektové dokumentace 
 • Montáž potrubí přípojky až po hlavní uzávěr.
 • Zbudování skříně hlavního uzávěru plynu (HUP).
 • Zemní práce – výkop jámy, vysypání výkopu pískem, následné zavezení jámy, pokládka dlažby aj.
 • Geodetické zaměření, revize soustavy.  

Cena za zemní práce se odvíjí od místních podmínek a délky výkopu. Pokud potřebujete vykopat jámu o délce několika metrů, může se cena vyšplhat až na desítky tisíc korun. Když si vše provedete svépomocí, výrazně ušetříte. Ceny ručního výkopu bez odvozu zeminy se pohybují od 500 až do 1 000 Kč za m³. K ceně je samozřejmě nutné připočítat i opětovné zaházení výkopu a zhutnění terénu.

Vzorový příklad
 Paušální náklady za zpracování PD, inženýring  10 000 Kč
 Náklady na výkop, montáž a materiál přípojky v délce 2 m  17 686 Kč
 Náklady na každý další započatý 1 m přípojky  1 368 Kč
 Cena zhotovení plynové přípojky  30 422 Kč
 

Možnosti odprodání plynové přípojky

Postavenou přípojku můžete odprodat do majetku provozovatele distribuční soustavy. Kolik vám distributor zaplatí, záleží na zatížení přípojky (vypočítává se jako podíl mezi předpokládanou roční dodávkou plynu a délkou přípojky po hlavní uzávěr plynu) a pořizovací hodnotě přípojky, kterou doložíte fakturami, nebo se kalkuluje podle ceníku distributora. Pořizovací hodnota se uvádí bez DPH. Je ale třeba počítat s tím, že připojku nejspíše prodáte za menší cenu, než jste ji pořídili, a navíc budete nuceni podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene, aby pracovníci distributora měli k přípojce, která se nachází na vašem pozemku, přístup. 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 63