Etický kodex obchodníka aneb hledání poctivého dodavatele

 

Boj o zákazníky je mezi obchodníky s energiemi tuhý. Dokládají to tisíce stížností zákazníků. Nekalým praktikám podomních prodejců vyhlásil válku Energetický regulační úřad.

podpis - etický kodex Každý rok změní svého dodavatele elektřiny a plynu několik stovek tisíc odběratelů. V uplynulém roce 2013 začalo odebírat plyn od jiné společnosti 297 281 domácností. U elektřiny došlo dokonce k 374 440 změnám. Zdaleka ne všichni zákazníci dosáhli očekávané úspory. Na vině jsou nekalé praktiky obchodníků. Energetický regulační úřad každoročně přijme tisíce podnětů a stížností.

Největší problém představují podomní prodejci. Obcházení domů je dominantou především menších společností, které chtějí získat zákazníky za každou cenu. Vyskytují se případy, že se podomní prodejce vydává za zástupce jiného dodavatele nebo státního zaměstnance. Obchodní zástupci uvádějí nepřesné údaje a používají nepřiměřený nátlak. Mezi extrémní případy patří falšování podpisů na smlouvách.

Kultivace energetického trhu

Energetický regulační úřad (ERÚ) si dal za cíl zkultivovat prostředí energetického trhu. Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích, jak zní oficiální název, vznikl v červenci 2012 právě pod dohledem ERÚ. Jedná se o soubor základních pravidel, které mají omezit nepoctivé obchodní praktiky a napomoct při prosazování principů férového obchodu. Několikastránkový dokument vymezuje v 29 bodech, jak se mají firmy a jejich zaměstnanci chovat. „Věřím, že bude dobrým vodítkem při rozhodování zákazníků o tom, kterého obchodníka si pro dodávku energie vyberou,“ prohlásila o kodexu předsedkyně úřadu Alena Vitásková.

Kdo dodržuje podmínky kodexu

Dodržování pravidel kodexu je pouze na dobrovolné bázi. Přes počáteční vlažné přijetí se k jeho respektování dodnes zavázalo 37 společností. Z velkých dodavatelů to jsou například E.ON, Pražská energetika, ČEZ, RWE nebo Pražská plynárenská. Seznam všech firem je dostupný na internetových stránkách úřadu.

Jak se mají obchodníci chovat?

Kodex obchodníka s energiemi upravuje celou řadu aspektů vztahu s klientem. V téměř třiceti bodech je vymezeno, jak má vypadat smlouva nebo chování podomních prodejců. S jakými nejčastějšími problémy se zákazníci setkávají?

 • Hned na začátku jednání se poctivý podomní prodejce zákazníkovi představí a sdělí mu, jakou společnost zastupuje.  
 • Obchodník poskytuje při nabízení svých služeb jen pravdivé informace v přesně formulované a pochopitelné podobě.  Všechny podmínky smluvního vztahu musí být uvedeny jasně a čitelně.  
 • Na přední straně smlouvy musí být zřetelně uvedena doba, na kterou se se smlouva uzavírá, výše zálohové platby za dodávky elektřiny či plynu, způsob úhrady zálohových plateb, předpokládaný termín zahájení dodávky. V neposlední řadě by měly být na úvodní straně popsané možnosti odstoupení. § 57 občanského zákoníku udává, že zákazník může odstoupit do jednoho měsíce od podpisu smlouvy.
 • Smlouva musí obsahovat všeobecné obchodní podmínky a samozřejmě ceníky. Z nich by mělo být jasná konečná cena za dodávku energie a související služby.
 • Obchodník nesmí nabízet výhody, jejichž poskytnutí nemůže zaručit.
 • Vznikne-li přeplatek, musí ho dodavatel energie do 15 pracovních dnů vrátit.
 • Podomní prodejci nesmí zneužívat neznalosti, věku nebo nemoci zákazníků. Také je nesmí při nabízení služeb obtěžovat. Se zákazníky jednají zdvořile, vstřícně a nečiní na ně nátlak.
 • Obchodní zástupci nesmí vystavit klienty riziku smluvních sankcí za předčasné ukončení smlouvy.
 • Platí zákaz používání zavádějících srovnání a poskytování nepravdivých informací ať už o službě nebo jiné společnosti.
 • Podle kodexu by měl dodavatel umožnit zákazníkovi osobní kontakt prostřednictvím alespoň jednoho kontaktního místa otevřeného minimálně každý pracovní den.
 • Všechny společnosti kontrolují chování svých zaměstnanců a obchodních zástupců.

Co se stane, když obchodníci kodex poruší

Na dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka dohlíží ERÚ. Pokud dojde k porušení kodexu, musí dodavatel elektřiny nebo plynu zajistit nápravu závadného stavu. V opačném případě může dojít až k vyřazení ze seznamu. Etický kodex vychází z platných zákonů o ochraně spotřebitele, takže jeho porušení může být vyhodnoceno jako uplatňování nekalých obchodních praktik. Společnosti, která poruší zákon, hrozí finančních sankce nebo odebrání obchodní licence.

V případě problémů se zákazníci mohou kromě ERÚ obracet se svými problémy na Sdružení obrany spotřebitelů nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 2