Hrajte o dárkové balíčky od Citibank

Hrajte o dárkové balíčky od Citibank

Hrajte o dárkové balíčky od Citibank
Soutěž ukončena
 

Zúčastněte se soutěže o balíčky od společnosti Citi. Výherci se stanou ti soutěžící, kteří správně odpoví na první otázku a co nejpřesněji se přiblíží skutečnosti u druhé otázky. Čekají na Vás zajímavé ceny. Můžete vyhrát 3x balíček propagačních předmětů od Citi, který obsahuje: kravatu, hrneček, flash disk v podobě kreditní karty, propisku, poznámkový bloček a bonbóny.

Výherci a správné odpovědi na soutěžní otázky

hold
  1. Jaký bonus může získat zákazník, pokud si objedná kreditní kartu Citi Life v akci Ona Dnes? Nápovědu hledejte na https://www.usetreno.cz/citi-akce-ona-dnes.

    Správná odpověď zní 3 000 Kč.
  2. Jaký počet návštěv zaznamená dne 30.6.2014 náš portál www.usetreno.cz?

    Dne 30. 6. 2014 zaznamenalo Ušetřeno.cz 5 174 návštěv.
 

Na otázky nejpřesněji odpověděl a výhercem se stal:

  • Kateřina Sýkorová
  • Vladislava Hrdá
  • Marie Rokosová
 


Minulé soutěže

Hrajte o dárkové balíčky E.ON

Soutěž skončila 31.7.2014
Zobrazit výherce »

 
 

Článek I.

Účel a organizace soutěže

1.1 Účelem těchto pravidel soutěže je úplná úprava pravidel soutěže s názvem „Soutěž o dárkové balíčky Citibank“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.2 Organizátorem soutěže je obchodní společnost AdFinance s.r.o., se sídlem: Praha 4, Michle, Jemnická 1138/1, PSČ 140 00, IČ: 24684295, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 (dále jen „organizátor“).

1.3 Místem konání soutěže je území České republiky.

1.4 Soutěž bude probíhat v termínu od 10.6.2014 do 30.6.2014;

1.5 Tato soutěž je určena výhradně pro návštěvníky webových stránek organizátora.

Článek II.

Podmínky přihlášení a účasti v soutěži

  1. 2.1 Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době konání soutěže splní podmínky stanovené pro účast v soutěži v tomto článku pravidel soutěže, vyjádří svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a vyplní kompletně své osobní údaje (dále jen „soutěžící“).

2.2 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící fyzické osoby, které úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže, tj.:

a) Jsou fyzickou osobou specifikovanou v čl. II. odst. 2.1 těchto pravidel soutěže;

b) Vyjádří svůj souhlas se zněním těchto pravidel soutěže;

c) Vyjádří svůj souhlas s účastí v soutěži;

d) Vyplní veškeré povinné registrační údaje o své osobě;

2.3 Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou u organizátora soutěže v pracovním poměru nebo s ním mají uzavřenu dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr, jakož ani osoby, které jsou s těmito zaměstnanci v příbuzenském poměru.

2.4 Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

2.5 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává soutěžící, který bude určen jako další v pořadí.

2.6 Této soutěže se může jedna osoba zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak může vždy maximálně jednu výhru. V případě, že bude ze strany jednoho soutěžícího provedeno více přihlášení do soutěže, vnímá se jako rozhodné pro výpočet a předání případné výhry, pouze přihlášení, jež bylo učiněno v čase jako první.

2.7 Přihlášení do soutěže je možné pouze prostřednictvím webových stránek provozovaných organizátorem soutěže www.usetreno.cz.

Článek III.

Způsob výběru výherce soutěže a předání výhry

3.1 Výhercem v soutěži se může stát pouze soutěžící, který splnil podmínky soutěže dle čl. II. těchto pravidel.

3.2 Výhercem se stane soutěžící, který řádně splnil podmínky této soutěže a odpověděl správně na následující vědomostní otázky:

a) Jaký bonus může získat zákazník, pokud si objedná kreditní kartu Citi Life v akci Ona Dnes? Nápovědu hledejte na http://www.usetreno.cz/citi-akce-ona-dnes/.

b) Jakou návštěvnost bude mít portál www.usetreno.cz dne 30.6.2014.

3.3 V případě, že organizátorovi bude doručeno více správných odpovědí na otázky uvedené v čl. III. odst. 3.2 těchto podmínek, stává se výhercem ten soutěžící, který doručí organizátorovi svou odpověď dříve. V případě, že organizátorovi soutěže nebude doručena žádná správná odpověď, je organizátor oprávněn rozhodnout o tom, že výhercem se stává ten soutěžící, jehož odpovědi se správným odpovědím přiblížili nejvíce.

3.3 Výherci obdrží následující výhry: 3x balíček propagačních předmětů od Citibank, který obsahuje: kravatu, hrneček, flash disk v podobě kreditní karty, propisku, poznámkový bloček a bonbóny.

3.4 Jméno výherce soutěže bude zveřejněno na internetových stránkách organizátora soutěže.

3.5 Měření počtu návštěv webových stránek www.usetreno.cz pro účely otázky dle čl. III. odst. 3.2 písm. b) těchto podmínek bude provedeného aplikací na webových stránkách www.netmonitor.cz, když rozhodující je počet zobrazených stránek (PV) uskutečněný návštěvníky těchto stránek.

Článek IV.

Práva a povinnosti organizátora

4.1 Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či za neuplatnění výhry ze strany výherce.

4.2 Organizátor soutěže rovněž nenese odpovědnost za nahodilou a dočasnou nedostupnost svých webových stránek a z toho plynoucí nemožnosti soutěžícího se řádně soutěže účastnit.

4.3 Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti opraveného prostředku.

4.4 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Článek V.

Práva a povinnosti soutěžícího

5.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

5.2 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

5.3 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherce ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.

5.4 Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze organizátora soutěže a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora soutěže odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na organizátora obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

AdFinance s.r.o.