Hrajte o dárkové balíčky E.ON

Hrajte o dárkové balíčky E.ON

Hrajte o dárkové balíčky E.ON
Soutěž ukončena
 
Zúčastněte se soutěže o dárkové balíčky, které do soutěže věnovala energetická společnost E.ON. Na atraktivní výhry se mohou těšit tři soutěžící, kteří co nejpřesněji odpoví na naše uvedené otázky.

Výherci a správné odpovědi na soutěžní otázky

hold
  1. Od jakého roku působí společnost E.ON na českém trhu?

    Společnost E.ON působí na českém trhu od roku 1998.
  2. Jaký počet návštěv zaznamená dne 31.7.2014 náš portál www.usetreno.cz?

    Ušetřeno.cz zaznamenalo dne 31. 7. 3014 4 965 návštěv.
 

Na otázky nejpřesněji odpověděl a výhercem se stal:

  • Helena Tajcová
  • Lucka Radoušová
  • Renata Kocourková
 


Minulé soutěže

 
Partner této soutěže
eon

Skupina E.ON je silným a stabilným partnerem na energetickém trhu v ČR. Do všech regionů, ve kterých společnost E-ON působí, přináší mezinárodní zkušenosti odborníci na dodávky elektřiny a zemního plynu. Veškeré její aktivity jsou řízeny s ohleduplnosti k životnímu prostředí. 

Na Českém trhu působí E.ON od roku 1998. Elektřinu dodává 1,2 milion zákazníkům a zemním plynem zásobuje více než 110 000 zákazníků, především v jižních čechách a na jižní Moravě.

Oficiální web: www.eon.cz

 
 

Článek I.

Účel a organizace soutěže

1.1 Účelem těchto pravidel soutěže je úplná úprava pravidel soutěže s názvem „Soutěž se společností E.ON“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.2 Organizátorem soutěže je obchodní společnost AdFinance s.r.o., se sídlem: Praha 4, Michle, Jemnická 1138/1, PSČ 140 00, IČ: 24684295, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 (dále jen „organizátor“).

1.3 Místem konání soutěže je území České republiky.

1.4 Soutěž bude probíhat v termínu od 14.7.2014 do 31.7.2014;

a) Od jakého roku působí společnost E.ON na českém trhu?

b) Jaký počet návštěv zaznamená dne 31.7.2014 náš portál www.usetreno.cz?

3.3 V případě, že organizátorovi bude doručeno více správných odpovědí na otázky uvedené v čl. III. odst. 3.2 těchto podmínek, stává se výhercem ten soutěžící, který doručí organizátorovi svou odpověď dříve. V případě, že organizátorovi soutěže nebude doručena žádná správná odpověď, je organizátor oprávněn rozhodnout o tom, že výhercem se stává ten soutěžící, jehož odpovědi se správným odpovědím přiblížili nejvíce.

3.3 Výherci obdrží dárkové balíčky od společnosti E.ON. Výhra bude výherci předána do 2 měsíců ode dne, kdy organizátor soutěže vyhlásí výherce soutěže. Výherce je povinen poskytnout organizátorovi patřičnou součinnost s předáním výhry.

3.4 Jméno výherce soutěže bude zveřejněno na internetových stránkách organizátora soutěže.

3.5 Měření počtu návštěv webových stránek www.usetreno.cz pro účely otázky dle čl. III. odst. 3.2 písm. b) těchto podmínek bude provedeného aplikací na webových stránkách www.netmonitor.cz, když rozhodující je počet zobrazených stránek (PV) uskutečněný návštěvníky těchto stránek.

Článek IV.

Práva a povinnosti organizátora

4.1 Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či za neuplatnění výhry ze strany výherce.

4.2 Organizátor soutěže rovněž nenese odpovědnost za nahodilou a dočasnou nedostupnost svých webových stránek a z toho plynoucí nemožnosti soutěžícího se řádně soutěže účastnit.

4.3 Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti opraveného prostředku.

4.4 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Článek V.

Práva a povinnosti soutěžícího

5.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

5.2 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

5.3 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherce ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.

5.4 Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze organizátora soutěže a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora soutěže odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na organizátora obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

AdFinance s.r.o.