Biomasa

Biomasa se řadí mezi tzv. obnovitelné zdroje energie. Jedná se o organickou hmotu, v níž je zahrnuta veškerá živá příroda jak rostlinného, tak živočišného původu. V souvislosti s využitím pro energetické účely se jedná především o dřevo, dřevní odpad, slámu, další zemědělské zbytky a odpad.

Biomasa se dělí na „suchou“ a „mokrou“. Za suchou se považuje například dřevo, mokrá je obvykle tvořena výkaly hospodářských zvířat smíchanými s vodou.  Existuje i tzv. speciální biomasa, kam se řadí olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Své využití nachází převážně ve výrobě bionafty nebo lihu. Podle těchto druhů se člení i způsoby technologie používané při energetickém zpracování biomasy. Mezi základní suché procesy se řadí především spalování, zplyňování a pyrolýza. Z mokrých procesů rozlišujeme anaerobní vyhnívání, kvašení či kompostování.

Jedno z dalších možných využití biomasy zahrnuje i výrobu biopaliv. Tato paliva se dělí na tuhá, kapalná a plynná a nejčastější způsob, jak z nich získat energii je jejich spalováním. Výhřevnost biomasy je srovnatelná s hnědým uhlím. U rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí. 

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají