Zánik smlouvy

V oblasti pojišťovnictví se tímto pojmem myslím především zánik pojistné smlouvy. Smlouva a s tím i související pojištění může zaniknout z několika důvodů. Nejčastějším z nich je uplynutí pojistné doby. Typicky se se zánikem smlouvy uplynutím doby setkáme u cestovního pojištění sjednaného pro plánovanou dobu zahraniční cesty. Prostým dovršením pojistné doby smlouva automaticky zaniká.

Pojistná smlouva může zaniknout dále z důvodu nezaplacení pojistného nebo jeho části. Pojišťovna v tomto případě musí reagovat upomínkou. Pokud pojištěnec ani ve stanovené lhůtě, která však nesmí být kratší než 1 měsíc, nedoplatí dlužné pojistné nebo se do uplynutí lhůty nedohodne na jejím prodloužení, smlouva zaniká.

Zánik smlouvy je možný i dohodou obou stran, jednostrannou výpovědí za zákonem stanovených podmínek, popřípadě odstoupením jedné ze stran, rovněž za zákonem stanovených podmínek.

Zánik pojistné smlouvy stejně jako její uzavírání a zákonné podmínky pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají