Energetický posudek

Energetický posudek je komplexní rozbor nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně návrhu a cenového ohodnocení jednotlivých úprav, které povedou ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinnost zpracovávat energetický posudek ukládá novela zákona č. 318/2012 Sb. Energetický posudek je součástí Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Energetický posudek je zpracován na základě předem daných parametrů daného projektu, tím se liší od energetického auditu. Náležitosti energetického posudku upravuje vyhláška č. 480/2012 Sb.

Energetický posudek obsahuje podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku:

a. titulní list,
b. účel zpracování podle § 9a zákona,
c. identifikační údaje,
d. stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
e. evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
f. kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Energetický posudek má povinnost zajistit stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníci budovy či energetického hospodářství při posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti na základě § 9a zákona č 318/2012 Sb.

Energetický posudek je oprávněn zpracovávat pouze energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických expertů. Disponuje s platným osvědčením vydaným na základě přezkoušení před zkušební komisí v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají