Pojistná událost

Co je pojistná událost?

Situace, která způsobuje škodu pojištěnému a proti které se pojištěný pojistil u pojišťovny. Důležité je, že tato situace je náhodná a nepředvídatelná. Způsob pojistného plnění je pak deklarován v pojistné smlouvě a všeobecných smluvních podmínkách.

Práva a povinnosti u pojistné události

Jakmile dojde (v rámci pojištění domácnosti či cestovního pojištění atd.) k pojistné události, je pojištěný povinen ji nahlásit v co nejkratším čase své pojišťovně. Dále je to pojištěný nebo pojistník, kdo musí prokázat, že k pojistné události skutečně došlo. Důkazní břemeno tedy není na straně pojišťovny. Jestliže se zjistí, že pojistník nebo pojištěný podal ohledně pojistné události nepravdivé informace nebo některé úmyslně zamlčel, může se toto jednání chápat jako pojistný podvod podle § 250a trestního zákona.

Pojišťovna po ohlášení pojistné události následně zahajuje tzv. likvidaci, kdy likvidátor provede posouzení nároku a vyčíslí reálnou škodu. Na vyšetření tohoto nároku má pojišťovna lhůtu 3 měsíce, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Pokud pojišťovna není schopna do 3 měsíců ukončit své šetření, je povinna odůvodnit pojištěnému, proč toho není schopna. V situaci, kdy je zřejmé, že k pojistné události došlo, ale pojišťovna např. není schopna určit přesnou výši pojistného plnění, může pojištěný požádat pojišťovnu o vyplacení přiměřené zálohy dopředu.

Jestliže likvidátor uzná konkrétní událost jako pojistnou, je pojištěnému posláno vyrozumění, obvykle v písemné formě, a následně vyplaceno pojistné plnění.

Promlčecí doba

Promlčecí doba obecně v občanských sporech je podle § 629 občanského zákoníku stanovena na 3 roky, totéž platí u jakéhokoliv pojištění s tím rozdílem, že začíná běžet až 1 rok po uskutečnění pojistné události.

Zvláštní výjimku pak tvoří životní pojištění, u něhož promlčecí doba je prodloužena na 10 let. Důvodem je ochrana lidí, kteří se o pojistné události (zejména smrti) svého blízkého nemusí dozvědět včas nebo o ní nemusí vědět vůbec.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají