Hrajte o balíčky Yello Energy

Hrajte o balíčky Yello Energy

Hrajte o balíčky Yello Energy
Soutěž ukončena
 

Z výhry se budou radovat tři soutěžící, kteří nejpřesněji zodpovědí záludné otázky z oblasti energetiky. Jaké na Vás čekají odměny? Podle předpovědí se blíží dlouhá a tuhá zima, proto Vás odměníme kvalitní zimní bundou. V balíčku dále naleznete flash disk, kšiltovku a další jedinečné propagační předměty.

Výherci a správné odpovědi na soutěžní otázky

hold
  1. Kolik Kč ročně ušetří zákazník přechodem k Yello Energy za předpokladu, že má odběrné místo v Plzeňském kraji, se sazbou D35d, jeho současným dodavatelem je ČEZ s produktovou řadou Comfort (D-Akumulace 16), jistič nad 3x20 do 3x25 včetně a spotřebu ve vysokém tarifu 3500 kWh a 7000 kWh v tarifu nízkém.

    Správná odpověď zní 2 673 Kč.
  2. Jaký počet návštěv zaznamená dne 17.11.2013 náš portál www.usetreno.cz?

    Ušetřeno.cz zaznamenalo dne 17.11.2013 1 338 návštěv.
 

Na otázky nejpřesněji odpověděl a výhercem se stal:

  • Jiří Chum
  • Martina Chrtková
  • Petr Mašek
 


Minulé soutěže

Hrajte o dárkové balíčky E.ON

Soutěž skončila 31.7.2014
Zobrazit výherce »

 
Partner této soutěže
eon

Společnost Yello Energy vstoupila na český trh v listopadu 2012. Jedná se o adaptaci úspěšného německého konceptu Yello Strom, který v roce 1999 překvapil odlišným přístupem, který zjednodušoval zaběhlé postupy energetických společností.

Yello Strom se postupně prosadila jako jeden z nejznámějších subjektů na německém energetickém trhu a v současnosti patří mezi TOP dodavatele se zhruba 1 milionem spokojených zákazníků.

Oficiální web: www.yello.cz

 
 

Článek I.

Účel a organizace soutěže

1.1 Účelem těchto pravidel soutěže je úplná úprava pravidel soutěže s názvem „Hrajte o balíčky Yello Energy“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.2 Organizátorem soutěže je obchodní společnost AdFinance s.r.o., se sídlem: Praha 4, Michle, Jemnická 1138/1, PSČ 140 00, IČ: 24684295, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 (dále jen „organizátor“).

1.3 Místem konání soutěže je území České republiky.

1.4 Soutěž bude probíhat v termínu od 11.11.2013 do 17.11.2013;

1.5 Tato soutěž je určena výhradně pro návštěvníky webových stránek organizátora.

Článek II.

Podmínky přihlášení a účasti v soutěži

  1. 2.1 Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době konání soutěže splní podmínky stanovené pro účast v soutěži v tomto článku pravidel soutěže, vyjádří svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a vyplní kompletně své osobní údaje (dále jen „soutěžící“).

2.2        Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící fyzické osoby, které úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže, tj.:

a) Jsou fyzickou osobou specifikovanou v čl. II. odst. 2.1 těchto pravidel soutěže;

b) Vyjádří svůj souhlas se zněním těchto pravidel soutěže;

c) Vyjádří svůj souhlas s účastí v soutěži;

d) Vyplní veškeré povinné registrační údaje o své osobě;

2.3 Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

2.4 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává soutěžící, který bude určen jako další v pořadí.

2.5 Této soutěže se může jedna osoba zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak může vždy maximálně jednu výhru. V případě, že bude ze strany jednoho soutěžícího provedeno více přihlášení do soutěže, vnímá se jako rozhodné pro výpočet a předání případné výhry, pouze přihlášení, jež bylo učiněno v čase jako první.

2.6 Přihlášení do soutěže je možné pouze prostřednictvím webových stránek provozovaných organizátorem soutěže www.usetreno.cz.

Článek III.

Způsob výběru výherce soutěže a předání výhry

3.1 Výhercem v soutěži se může stát pouze soutěžící, který splnil podmínky soutěže dle čl. II. těchto pravidel.

3.2 Výhercem se stane soutěžící, který řádně splnil podmínky této soutěže a odpověděl správně na následující vědomostní otázky:

a) Kolik Kč ročně ušetří zákazník přechodem k Yello Energy za předpokladu, že má odběrné místo v Plzeňském kraji, se sazbou D35d, jeho současným dodavatelem je ČEZ s produktovou řadou Comfort (D-Akumulace 16), jistič nad 3x20 do 3x25 včetně a spotřebu ve vysokém tarifu 3500 kWh a 7000 kWh v tarifu nízkém.

b) Jaký počet návštěv zaznamená dne 17.11.2013 náš portál www.usetreno.cz?

3.3 V případě, že organizátorovi bude doručeno více správných odpovědí na otázky uvedené v čl. III. odst. 3.2 těchto podmínek, stává se výhercem ten soutěžící, který doručí organizátorovi svou odpověď dříve. V případě, že organizátorovi soutěže nebude doručena žádná správná odpověď, je organizátor oprávněn rozhodnout o tom, že výhercem se stává ten soutěžící, jehož odpovědi se správným odpovědím přiblížili nejvíce.

3.3 Výherce obdrží následující výhru: balíček propagačních předmětů Yello Energy (zimní bunda, flash disk, kšiltovka, propiska, nálepky). Výhra bude výherci předána do 2 měsíců ode dne, kdy organizátor soutěže vyhlásí výherce soutěže. Výherce je povinen poskytnout organizátorovi patřičnou součinnost s předáním výhry.

3.4 Jméno výherce soutěže bude zveřejněno na internetových stránkách organizátora soutěže.

Článek IV.

Práva a povinnosti organizátora

4.1 Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či za neuplatnění výhry ze strany výherce.

4.2 Organizátor soutěže rovněž nenese odpovědnost za nahodilou a dočasnou nedostupnost svých webových stránek a z toho plynoucí nemožnosti soutěžícího se řádně soutěže účastnit.

4.3 Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti opraveného prostředku.

4.4 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Článek V.

Práva a povinnosti soutěžícího

5.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

5.2 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

5.3 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherce ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.

5.4 Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze organizátora soutěže a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora soutěže odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na organizátora obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

AdFinance s.r.o.