Podmínky portálu Ušetřeno.cz

Ušetřeno.cz s.r.o. se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00, IČO: 24684295, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165891, registrační číslo zprostředkovatele u Energetického regulačního úřadu: 742238383.

Ušetřeno s.r.o. se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00, IČO: 27388239, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115735, pro využívání služeb prostřednictvím webového portálu www.usetreno.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., IČO: 24684295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 („Ušetřeno.cz“) a společnosti Ušetřeno s.r.o., IČO: 27388239, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 115735 („Ušetřeno“) (společně jako „Společnosti“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.usetreno.cz („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2 Ušetřeno.cz je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob („Dodavatelé“) v oblasti energií (zejména zemního plynu, elektřiny a energeticky úsporných řešení), služeb elektronických komunikací a finančních služeb, kromě spotřebitelských úvěrů a pojištění, a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/odběr těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem nebo předání kontaktních údajů třetí osobě, čímž se rozumí podnikatel oprávněný zprostředkovávat nebo nabízet určité produkty nebo služby („Třetí osoba“), za účelem uzavření smlouvy na nákup/odběr těchto služeb či produktů.

1.3 Ušetřeno je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů v oblasti finančních služeb a pojištění, a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/odběr těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem nebo předání kontaktních údajů Třetí osobě za účelem uzavření smlouvy na nákup/odběr těchto služeb či produktů.

1.4 Poskytnutím služby informačního servisu (poradenství) nebo srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů („Služba“) dochází mezi Ušetřeno a Ušetřeno.cz na straně jedné a Uživatelem na straně druhé k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu (poradenství) či srovnání („Smlouva“), k jejímuž plnění jsou nezbytné osobní údaje a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Webového portálu či v rámci telefonního hovoru s operátorem Společností. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné Smlouvu uzavřít. Společnosti poskytují Službu pro Uživatele bezúplatně. Společnosti generují zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem, z tipů na uzavření smlouvy na nákup/odběr konkrétních služeb či produktů a z prodeje reklamního prostoru. Uživatel má možnost vybrat si nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Webový portál u daného Dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím Webového portálu, telefonního hovoru s operátorem Společností nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní vybraného Dodavatele, na které bude přesměrován. Uživateli může být nabídnuto rovněž předání kontaktních údajů Uživatele třetí osobě za účelem sjednání poptávaných služeb nebo produktů.

1.5 Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu, pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu („Formulář“) nebo v rámci telefonního hovoru s operátorem Společností. Okamžikem odeslání (a řádného doručení) vyplněného Formuláře Společnostem či okamžikem sdělení potřebných informací v průběhu telefonního hovoru dochází ke vzniku Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

1.6 Obsahem Smlouvy a Služby je zejména komplexní informování Uživatelů o produktech a službách Dodavatelů, jejich analýzy a porovnávání, jakož i oslovování Uživatelů s nabídkami v oblasti energií (zejména zemního plynu, elektřiny a úsporných řešení), služeb elektronických komunikací, finančních služeb a pojištění. Služba je poskytována zejména pasivně na základě Uživatelem vyplněného Formuláře, ale i aktivně na základě vlastního uvážení Společností, a to kdykoliv za trvání Smlouvy. Obsahem Smlouvy jsou i činnosti Společností, které vedou k možnosti Uživatele využívat Dodavatelem poskytovaný produkt nebo službu. Na základě Smlouvy mohou Společnosti poskytovat Uživateli Služby a oslovovat jej nehledě na oblast, v rámci které uzavřel Smlouvu nebo vyplnil Formulář. Tudíž Uživatel, který vyplnil Formulář pro účely jedné oblasti, může být v rámci Služby ze strany Společností aktivně osloven i v oblastech dalších. Aby mohla být Služba uživatelům poskytována, může docházet k analýze informací a dat o Uživatelích, a to včetně profilování.  

1.7 Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění Smlouvy může být ze strany Společností kontaktován jejich zaměstnanci nebo jinými zástupci telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS. Uživatel bere rovněž na vědomí, že využitím Služby a uzavřením Smlouvy se stává klientem Společností a ty jej tak mohou oslovovat i na základě oprávněného zájmu.

1.8 Znění Obchodních podmínek mohou Společnosti měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.9 Při komunikaci se Společnostmi a sdělování údajů na Webovém portálu, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem Společností, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnostem je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  

2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY S DODAVATELEM

2.1 Webový portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených Dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Společnosti neodpovídají za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup/odběr služeb či produktů („Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za ceny uvedené na Webovém portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni Smlouvu s Dodavatelem uzavřít.

2.2 Společnosti srovnávají podmínky Dodavatelů služeb a produktů na Webovém portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Webovém portálu je pouze orientační. Řazení těchto nabídek může být podle ceny nebo jiného filtru, o kterém je Uživatel informován, přičemž může docházet k prioritizaci na základě placené reklamy, která je vždy transparentně označena. Společnosti nejsou povinny na Webovém portálu zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu. Na základě údajů získaných od Uživatele může být Uživateli rovněž vytvořena podrobná kalkulace či prezentována neveřejná nabídka prostřednictvím telefonního hovoru.

2.3 Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit Formulář či sdělit vše potřebné prostřednictvím telefonního hovoru. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru vzniká objednávka („Objednávka“).

2.4 Objednávku předají Společnosti Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky jsou Společnosti oprávněny pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré, v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, kterého si Uživatel zvolil.

2.5 V některých případech je možné si vybrané služby či produkty od Dodavatele objednat přímo na Webovém portálu Společností.

2.6 Smlouvu na nabízený produkt nebo službu uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim. S výjimkou oblasti pojištění Společnosti žádným způsobem neodpovídají za to, že vybraný Dodavatel uzavře s Uživatelem konkrétní smlouvu o službě či produktu, jelikož jde vždy o svobodnou vůli a rozhodnutí Dodavatele. Společnosti prostřednictvím Webového portálu, telefonního hovoru, SMS ani prostřednictvím e-mailů neposkytují příslib k uzavření smlouvy o produktu či službě. Nicméně v případě distribuce pojištění může docházet k uzavření pojistné smlouvy formou akceptace nabídky pojišťovny úhradou.

2.7 Společnosti výslovně upozorňují Uživatele, aby před podpisem smlouvy s Dodavatelem zkontroloval pečlivě své podmínky u stávajícího dodavatele a možnosti ukončení stávající smlouvy. Uživatel by měl zejména zkontrolovat, zda mu nehrozí sankce za případné ukončení stávající smlouvy. Společnosti jsou povinny hradit škodu vzniklou Uživateli na základě uzavření smlouvy s Dodavatelem pouze v případech, kdy se k tomu Uživateli výslovně zaváží (například v rámci konkrétní marketingové akce).  

3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společností či je neoprávněně užít.

3.2 Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společností a který je v souladu s jeho určením.

3.3 Společnosti nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.

3.4 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společností, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2 Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společností jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu www.usetreno.cz/zasady/.

4.3 Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Společnostem pro účely poskytnutí Služeb, Společnosti mu nebudou moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí. Společnosti mohou s ohledem na své oprávněné zájmy žádosti o výmaz osobních údajů nevyhovět. S využitím práva na výmaz osobních údajů a s uplatněním námitky proti zpracování osobních údajů spojujeme rovněž úmysl Uživatele dále nevyužívat Služby. Proto využití práva na výmaz nebo uplatnění námitky považujeme za výpověď Smlouvy, Služby přestanou být poskytovány nejpozději 30. dnem ode dne doručení. 

5. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

5.1 Ušetřeno.cz prostřednictvím Webového portálu nevykonává činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru.

5.2 V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění („zákon o spotřebitelském úvěru“), řídí se vztahy mezi Uživatelem v postavení spotřebitele a Ušetřeno také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek. Ušetřeno v rámci této činnosti nikdy nenakládá s majetkem Uživatele ani Dodavatele a ani jejich jménem neuzavírá smlouvy.

5.3 Ušetřeno je na základě oprávnění k činnosti uděleného Českou národní bankou oprávněno k výkonu činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Uvedené si lze ověřit v registru dostupném na www.cnb.cz/cnb/jerrs.

5.4 Ušetřeno provozuje svou činnost s odbornou péčí. Ušetřeno jedná při zprostředkování spotřebitelského úvěru vždy čestně a transparentně. Spotřebitel je oprávněn vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Ušetřeno jednotliví Dodavatelé.

5.5 Ušetřeno může při své činnosti poskytnout Uživateli doporučení vedoucí ke sjednání spotřebitelského úvěru. Ušetřeno však nikdy neposkytuje Uživateli radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru. Je zakázáno svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoliv doplňkovou službou. Zároveň je zakázáno pobírat odměnu zároveň od spotřebitele a Dodavatele nebo třetí osoby.

5.6 Ušetřeno udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.

5.7 K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je v případě sporu mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem při zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby příslušný též finanční arbitr. Kontakt je možno získat na webovém portálu www.finarbitr.cz.

5.8 Orgánem dohledu nad činností Ušetřeno při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru Česká národní banka. Kontakt je možno získat na webovém portálu www.cnb.cz.  

6. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM POJIŠTĚNÍ

6.1 Ušetřeno.cz prostřednictvím Webového portálu nevykonává činnost zprostředkovatele pojištění dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

6.2 V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost zprostředkovatele pojištění ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění („zákon o distribuci pojištění a zajištění“), řídí se vztahy mezi Uživatelem a Ušetřeno také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek.

6.3 Ušetřeno je na základě oprávnění k činnosti uděleného Českou národní bankou oprávněno k výkonu činnosti samostatného zprostředkovatele pojištění. Uvedené si lze ověřit v registru dostupném na www.cnb.cz/cnb/jerrs.

6.4 Ušetřeno provozuje svou činnost s odbornou péčí. Ušetřeno jedná při zprostředkování spotřebitelského úvěru vždy čestně a transparentně.

6.5 Ušetřeno při své činnosti poskytuje Uživateli doporučení vedoucí ke sjednání pojištění na základě informací týkajících se požadavků, cílů a potřeb Uživatele. Uživatel je povinen sdělovat pravdivě své požadavky, cíle a potřeby. Ušetřeno však nikdy neposkytuje Uživateli radu podle pravidel stanovených zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

6.6 Ušetřeno udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

6.7 K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je v případě sporu mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem životního pojištění příslušný též finanční arbitr. Kontakt je možno získat na webovém portálu www.finarbitr.cz. K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je v případě sporu mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem neživotního pojištění příslušná též Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. Kontakt možno získat na webovém portálu www.ombudsmancap.cz. Aktuální seznam dalších subjektů mimosoudních řešení sporů pověřených k rozhodování sporů plynoucích ze smluv neživotního pojištění a obecné informace o mimosoudním řešení sporů můžete nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

6.8 Orgánem dohledu nad činností Ušetřeno při výkonu činnosti zprostředkovatele pojištění je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru Česká národní banka. Kontakt je možno získat na webovém portálu www.cnb.cz.  

7. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

7.1 Ušetřeno nevykonává činnost zprostředkovatele v energetických odvětvích dle energetického zákona.

7.2 V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako zprostředkování v energetických odvětvích ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění („energetický zákon“), řídí se vztahy mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, podnikající fyzickou osobou odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo podnikající fyzickou osobou s roční spotřebou plynu do 630 MWh, a Ušetřeno.cz také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek.

7.3 Ušetřeno.cz provozuje svou činnost poctivě a s odbornou péčí. Ušetřeno.cz jedná při zprostředkování v energetických odvětvích vždy čestně a transparentně.

7.4 Ušetřeno.cz poskytuje Služby zprostředkování v energetických odvětvích na základě písemné Smlouvy. Smlouvu lze v tomto případě uzavřít prostřednictvím Webového portálu v rámci Formuláře, případně jinými prostředky, kterými to Ušetřeno.cz umožní. Součástí takto písemně uzavřené Smlouvy jsou rovněž tyto Obchodní podmínky.

7.5 Uživatel je výslovně seznámen s tím, že uzavřením smlouvy o dodávkách energií, kterou mu zprostředkovalo Ušetřeno.cz, dochází rovněž k uzavření Smlouvy. Pokud Uživatel v rámci využívání Služby jedná na účet třetí osoby, která uzavírá smlouvu o dodávkách energií s Dodavatelem, potom Uživatel prohlašuje, že je pověřen touto třetí osobou k jednání jménem a na účet této osoby. Na výzvu Ušetřeno.cz tento Uživatel doloží písemnou plnou moc.

7.6 Ušetřeno.cz není oprávněno na základě Smlouvy právně jednat za Uživatele. Ušetřeno.cz pouze umožňuje Uživateli uzavřít konkrétní smlouvu o dodávkách energií s Dodavatelem.

7.7 Uživatel souhlasí s poskytnutím Smlouvy elektronicky. Ušetřeno.cz se i přesto zavazuje, že Uživateli poskytne Smlouvu rovněž v listinné podobě, pokud o to Uživatel požádá.

7.8 Uživatel je oprávněn kdykoliv Smlouvu vypovědět.

7.9 Uživatel je seznámen s tím, že Ušetřeno.cz je oprávněno předávat informace o skutečnostech obchodního, technického a finančního charakteru, které se Ušetřeno.cz dozvědělo v rámci poskytování Služby a plnění Smlouvy, třetím osobám, které se jakýmkoliv způsobem podílely na získání Uživatele, poskytnutí Služby nebo uzavření Smlouvy, případně také s Uživatelem vybranými Dodavateli.

7.10 K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je v případě sporu ohledně povinností týkajících se zprostředkování energií plynoucích ze Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, podnikající fyzickou osobou odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo podnikající fyzickou osobou s roční spotřebou plynu do 630 MWh, a Ušetřeno.cz příslušný též energetický regulační úřad. Kontakt je možno získat na webovém portálu www.eru.cz.

7.11 Orgánem dohledu nad činností Ušetřeno.cz při zprostředkování v energetických odvětvích je v souladu s energetickým zákonem Energetický regulační úřad. Kontakt je možno získat na webovém portálu www.eru.cz.  

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.2 Společnosti udržují a uplatňují systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností. Informace o postupu vyřizování stížností je obsažena v samostatném dokumentu umístěném na Webovém portálu www.usetreno.cz/reklamacni-rad.

8.3 Pro účely kontaktování Společností včetně případného vyřizování stížností slouží adresy sídla Společností uvedené v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa info@usetreno.cz či telefonní kontakt +420 226 289 029.

8.4 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je, pokud není výše uvedeno jinak, Česká obchodní inspekce, kontakt je k nalezení na webových stránkách www.coi.cz. Dále může spotřebitel využít u sporů, k jejichž řešení není příslušný specializovaný subjekt ve smyslu § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (kontakt dostupný na: www.konzument.cz) nebo Spotřebitelský ombudsman, z.ú. (kontakt dostupný na www.onlinemediator.cz). Kompletní seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (více na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/).

8.6 Ve věcech řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění, spotřebitelských úvěrů a energetiky jsou příslušné orgány pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů uvedené v příslušných ustanoveních Podmínek.

8.7 Uživatel v postavení spotřebitele může pro řešení sporů ze smluv uzavřených on-line rovněž využít Platformu pro řešení spotřebitelských sporů: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

8.8 Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací se může Uživatel obrátit na Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, www.ochrance.cz/.

8.9 Společnosti své služby poskytují výhradně na území České republiky. Pokud vztah mezi Společnostmi a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, například, že se služeb Společností rozhodne využít osoba, která se aktuálně nachází mimo území České republiky, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.10 Smlouvu lze kdykoliv bezplatně vypovědět písemně na adresu sídla kterékoliv ze Společností, prostřednictvím e-mailu info@usetreno.cz nebo telefonicky na čísle 226 289 029. Služby přestanou být poskytovány nejpozději 30. dnem ode dne doručení výpovědi.

Tato verze Podmínek portálu je účinná od 1. 3. 2024. 

Archiv podmínek

Podmínky portálu Ušetřeno.cz – platné od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

Podmínky portálu Ušetřeno.cz – platné od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2024

Na hlavní stránku

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.