Podmínky portálu Ušetřeno.cz

Ušetřeno.cz s.r.o.
se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, PSČ 140 00
IČ:24684295, DIČ:CZ24684295,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165891
pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.usetreno.cz
 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., identifikační číslo: 24684295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.usetreno.cz (dále jen „Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“). Současně tyto Obchodní podmínky stanovují některá základní práva a povinnosti smluvních stran pro případ, kdy Společnost v právním vztahu se spotřebitelem vykonává činnost samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., identifikační číslo: 24684295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.usetreno.cz (dále jen „Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“). Současně tyto Obchodní podmínky stanovují některá základní práva a povinnosti smluvních stran pro případ, kdy Společnost v právním vztahu se spotřebitelem vykonává činnost samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.
  • 1.2 Webový portál www.usetreno.cz srovnává nabídky produktů a služeb různých dodavatelů. Uživatel má možnost vybrat si nabídku, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Webový portál u daného dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím rozhraní Společnosti nebo přímo prostřednictvím rozhraní vybraného dodavatele.
  • 1.3 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webového portálu Společnosti umístěné na adrese www.usetreno.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy.
  • 1.4 Znění Obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 • DALŠÍ UJEDNÁNÍ
  • 2.1 Při komunikaci se Společností a zadávání údajů na Webovém portálu, jakož i při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnosti je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
  • 2.2 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • 3.1 Webový portál obsahuje seznam služeb nabízených třetími osobami (dále jen „Dodavatelé“), a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny v orientační výši a Společnost neodpovídá za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu uzavře za ceny uvedené na Webovém portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele nebo Společnosti uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Společnost ani Dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu ohledně těchto služeb.
  • 3.2 Společnost srovnává podmínky Dodavatelů produktů a služeb na Webovém portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Webovém portálu je pouze orientační. Společnost není povinna na Webovém portálu zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby na trhu.
  • 3.3 Pro objednání možnosti uzavření smlouvy na službu je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit zde objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
   - objednávané službě, 
   - osobních údajích vyžadovaných Dodavatelem a Společností, 
   - obchodních podmínkách Dodavatele a Společnosti 
   (dále společně jen jako „Objednávka“).
  • 3.4 Objednávku předá Společnost Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít předmětnou smlouvu. Uživatel tímto dává výslovný souhlas Společnosti, aby Dodavateli nebo jiným třetím osobám předala veškeré informace, které od Uživatele získá na základě jeho zadání na Webovém portálu, a to včetně osobních údajů.
  • 3.5 V některých případech je možné si vybrané služby od Dodavatele objednat přímo na Webovém portálu Společnosti.
  • 3.6 Předmětnou smlouvu uzavírá Uživatel na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami poskytovatele služby a porozuměl jim. K uzavření smlouvy dochází na základě svobodné vůle Uživatele, a to přímo s Dodavatelem služby.
  • 3.7 Uživatel výslovně žádá, aby jej ve věci poptávky služeb v případě potřeby kontaktoval zaměstnanec nebo zástupce Společnosti telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • 4.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společnosti či je neoprávněně užít.
  • 4.2 Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společnosti a který je v souladu s jeho určením.
  • 4.3 Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití webového portálu v rozporu s jeho určením.
  • 4.4 Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy info@usetreno.cz či telefonu +420 226 289 029. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz.
  • 4.5 Společnost je oprávněna k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  • 5.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
  • V případě, že Uživatel souhlasil se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Společností zpracovávány výlučně dle Zásad pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále jen „Zásady“). Uživatel prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.
 • NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  • 6.1 V případě, že konkrétní činnost Společnosti je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen jako „zákon o spotřebitelském úvěru“), řídí se vztahy mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Společností také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek.
  • 6.2 Společnost je na základě přechodných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru oprávněna vykonávat činnost samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení a spotřebitelského úvěru na bydlení.
  • 6.3 Společnost při své činnosti vykonává výlučně činnost samostatného zprostředkovatele. Společnost nevykonává činnost vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného zprostředkovatelského úvěru ani zahraničního zprostředkovatele.
  • 6.4 Společnost provozuje svou činnost s odbornou péčí. Společnost jedná při zprostředkování spotřebitelského úvěru vždy čestně a transparentně.
  • 6.5 Společnost může při své činnosti poskytnout Uživateli doporučení vedoucí ke sjednání spotřebitelského úvěru. Společnost však neposkytuje Uživateli radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelské úvěru.
  • 6.6 Společnost udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.
  • 6.7 Společnost udržuje a uplatňuje systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností. Informace o postupu vyřizování stížností je obsažena v samostatném dokumentu, jenž je k dispozici na webovém portálu www.usetreno.cz.
  • 6.8 K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je v případě sporu mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem při zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby příslušný též finanční arbitr. Kontakt možno získat na webovém portálu www.finarbitr.cz.
  • 6.9 Orgánem dohledu nad činností Společnosti při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru je v souladu s přechodnými ustanoveními zákona o spotřebitelském úvěru Česká obchodní inspekce. Kontakt možno získat na webovém portálu www.coi.cz.
  • 6.10 Pro činnost Společnosti při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru se neužije ust. odstavce 4.4 těchto Obchodních podmínek
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 7.1 Je-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • 7.2 Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování Ušetřeno.cz s.r.o., Praha 4, Lomnického 1742/2a, PSČ 140 00, adresa elektronické pošty info@usetreno.cz, telefon +420 226 289 029.
  • 7.3 Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
Vaše rodina ušetří

Správnou volbou můžete ušetřit na svých výdajích každý měsíc zajímavé částky.