Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Ušetřeno.cz s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00, IČO: 24684295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165891 („Ušetřeno.cz s.r.o.“), a společnost Ušetřeno s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00, IČO: 27388239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115735 („Společnosti“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnosti prioritou.

Společnosti jsou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společným správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďují, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá v poskytování služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob v oblasti energií (zejména zemního plynu a elektřiny), služeb elektronických komunikací, finančních služeb a pojištění, a to včetně zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů s příslušnou třetí osobou. Poskytování uvedených služeb probíhá zejména prostřednictvím webového portálu www.usetreno.cz („Webový portál“), případně formou telefonního hovoru nebo prostřednictvím Kate.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Společnostmi během Vašeho používání Webového portálu, (ii) zpracování osobních údajů ze strany Společností sdělených Vámi v průběhu telefonního hovoru s operátorem Společností, (iii) zpracovávání osobních údajů ze strany Ušetřeno.cz s.r.o. sdělených Vámi prostřednictvím Kate nebo získaných na základě plnění smlouvy o Kate (iv) zpracování osobních údajů ze strany Společností během plnění smluv se zákazníky (uživateli Webového portálu) a dodavateli, (v) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společností a na (vi) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností.

Dále berete na vědomí, že při kontaktu s Vámi prostřednictvím telefonního hovoru může docházet ze strany Společností k záznamu hovoru, a to jak za účelem prokazování skutečností (plnění informační povinnosti správců osobních údajů, uzavírání nebo změny smluv aj.), tak i za účelem zlepšování kvality služeb (to však pouze pokud v rámci příslušného telefonního hovoru na výzvu poskytnete souhlas se záznamem pro tento účel). Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

KATE, digitální asistentka

Ušetřeno.cz s.r.o. Vám může poskytovat služby nezávislého srovnávače též prostřednictvím Kate, digitální asistentky, která může být funkcionalitou v jednotlivých mobilních aplikacích ČSOB (DoKapsy, Smartbanking apod.), a to na základě uzavřené smlouvy o Kate.

Tato sofistikovaná verze digitální asistentky umí zodpovědět různé otázky, zároveň může asistovat přímo a pouze jen Vám, a to díky procesu personalizace, díky kterému Vám bude zasílat zprávy o produktech a službách, které by pro Vás mohly být zajímavé.

Aby Kate mohla fungovat tak, jak má, tedy být Vaší osobní asistentkou a předpovídat Vaše potřeby, chování, přání a identifikovat Vaše případná rizika, bude analyzovat historická i nová data o Vás a Vaší rodině, které máme k dispozici, (kupř. transakční data, data o využívání produktů, služeb, postřehy získané z analýz trhu, analýz zákaznického chování obecně a generální analýzy o využití produktů a služeb ČSOB). Za účelem možnosti nabízet personalizované služby bude Kate využívat tyto analýzy, které se Vás týkají (provádět tzv. profilování).

Více informací o Kate samotné a o tom, jaké od ní očekávat služby, najdete v Podmínkách používání aplikace DoKapsy od ČSOB, příp. dalších obchodních podmínkách ČSOB, na základě, kterých bude tato funkcionalita umožněna.

PRESCORING

Pokud projevíte v rámci hovoru zájem o spotřebitelský úvěr, budou za účelem předběžného posouzení využity nástroje od vybraných finančních institucí, jejichž produkty jsou porovnávány. Nyní jsou využívány nástroje od: Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČO 00001350 (dále jen „ČSOB“) (dále jen „Finanční instituce“).

Finanční instituce potřebují pro takové předběžné a zcela nezávislé vyhodnocení získat osobní údaje v rozsahu uvedeném níže.

Prescoring ČSOB

  • Požadované údaje: Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, společenské postavení, výše půjčky, doba splácení, název produktu, výše příjmu (čistý měsíční příjem), výdaje (splátky úvěrových produktů a životní náklady, měsíční pravidelné výdaje), způsob bydlení, počet vyživovaných osob počet členů ve společné domácnosti, zda jste ve výpovědní lhůtě či zkušební době.
  • Další informace o zpracování při prescoringu ČSOB: Právním titulem pro zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je oprávněný zájem správce a tyto osobní údaje jsou předávány za účelem prescoringu, tj. předběžné posouzení následné žádosti o úvěr. Výstup z prescoringového nástroje je buď Ano či Ne. Veškeré výše uvedené údaje budou zpracovávány po dobu 12 měsíců, a to v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje nebo v kterékoliv pobočce ČSOB. Informace o tom, kde můžete uplatnit svá, práva naleznete taktéž na výše uvedených webových stránkách ČSOB.

Poskytnutí osobních údajů Finančním institucím je zcela dobrovolné. V této věci bychom Vás rádi informovali, že ochrana osobních údajů je pro Finanční instituce i nás velmi důležitá a při jejich zpracování se vždy řídíme právními předpisy České republiky.

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

V rámci zprostředkování některých produktů a služeb nahlížíme i automatizovaně do insolvenčního rejstříku. K vyhledávání můžeme využít i rodné číslo, pokud nám jej pro tento účel poskytnete. Ze zkušeností víme, že někteří uživatelé ani neví, že ještě plní oddlužení, případně se toto snaží zatajit. To však může mít negativní konsekvence, před kterými chceme tyto uživatele chránit (například riziko úvěrového podvodu nebo zrušení oddlužení). Probíhající insolvenční řízení je zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů problematické a odpovědní poskytovatelé neposkytují další úvěry osobám, které aktuálně řeší insolvenci. Nicméně i v jiných oblastech může probíhající insolvenční řízení znamenat nemožnost zprostředkování vybraného produktu.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnosti jsou oprávněny zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajůÚčely zpracování:
Jméno a příjmeníPlnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresaPlnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mailPlnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní čísloPlnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtuPlnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců
IČO, DIČPlnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců
Rodné čísloPlnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu správců
Další doplňující informace o jednotlivých produktech poptávaných ze strany zákazníkaPlnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správců
Další doplňující informace o zákazníkovi potřebné pro upřesnění srovnání / zkvalitnění služeb při srovnání produktů a služeb včetně údajů o finanční a pracovní situaci, schopnosti splácet a rodinném stavuOchrana oprávněného zájmu správců
Další údaje o zákazníkovi (např. transakční data, údaje uvedené v občanském průkazu)Plnění smlouvy, Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy
Další údaje o zákazníkovi získané jinak než od zákazníka (např. údaje z insolvenčního rejstříku, IP adresa a verze prohlížeče)Ochrana oprávněného zájmu správců

Osobní údaje jsou Společnostmi zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb a produktů.

Společnosti jsou oprávněny shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webový portál.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Společnostem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů dodavatelů Společností, a to prostřednictvím e-mailu i telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společností anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Informace a dokumenty, k jejichž využívání je potřeba souhlasu dle zvláštních právních předpisů zpracovávají Společnosti pouze na základě dobrovolného a svobodného souhlasu. Pokud Společnostem jakýmkoliv způsobem zpřístupníte informace nebo dokumenty (např. zasláním do e-mailu), k jejichž využívání je potřeba souhlasu dle zvláštních právních předpisů, potom Společnosti považují i samotné zpřístupnění a poskytnutí za udělení souhlasu pro předání vybranému příjemci.

Kopie občanských průkazů a údaje z nich využíváme pouze v případech, kdy se toto využití jeví jako potřebné pro zprostředkování vybrané služby nebo produktu. Zpracování přitom minimalizujeme například anonymizací některých údajů nebo focením oproti šabloně, která zajistí, že budeme mít kopii jen nezbytných údajů. Neudělením souhlasu s pořízením kopie občanského průkazu se vystavujete riziku, že nedojde ke změně stávajícího produktu nebo služby.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společnostmi, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů Společností je dostupný na www.usetreno.cz/seznam-spolecnosti. Osobní údaje předáváme vždy s Vaším vědomím a na základě platného právního titulu zejména dodavatelům energií, poskytovatelům telekomunikačních služeb nebo poskytovatelům úvěrů a jiných finančních služeb. Často budou příjemci osobních údajů rovněž dodavatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť, marketingové agentury, advokáti, dodavatelé dalších služeb, obchodní zástupci, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, případně kurýři.  

Společnosti jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků dodavatelů Společností a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společnostmi, popř. jiné údaje, které Společnosti obdrží od dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijí Společnosti za účelem plnění smluv s dodavateli. Společnosti budou zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsou Společnosti povinny jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnostem ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvypo dobu trvání smluvního vztahu
Zprostředkování jednání o uzavření smlouvypo dobu trvání obchodního vztahu
Plnění právních povinnostípo dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktůpo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
Ochrana oprávněných zájmů správcůmaximálně po dobu dalších 17 let od uplynutí archivační doby, zejména s ohledem na zákonné promlčecí lhůty pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudních nebo správních řízeních
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářůpo dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Společnosti zpracovávají osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Společnosti zpracovávají nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnosti opravu provedou bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Společnosti vymažou Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) je zpracování protiprávní, nebo (v) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Společnostech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Společnosti Vaše osobní údaje, které zpracovávají Společnosti na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnosti Vaší žádosti nebudou moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností. V případě, že Společnosti neprokáží, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Správcem osobních údajů, které předáváme za účelem prescoringu jsou Vámi vybrané Finanční instituce, o jejichž úvěry chcete žádat. Ušetřeno je v rámci předání údajů Finančním institucím zpracovatelem. Tím není dotčeno právo Ušetřeno nakládat s údaji, ke kterým disponuje vlastním titulem pro zpracování.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společností, e-mailem na osobni-udaje@usetreno.cz nebo volejte na +420 226 289 029. Společnosti si vyhrazují právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o výkon předmětných práv.

V případě nespokojenosti s vyřízením vaši žádosti o výkon vašich práv, či jiných záležitostech týkajících se vašich osobních údajů, které zpracováváme, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu údajů. Pro Ušetřeno.cz s.r.o. a Ušetřeno s.r.o. je pověřencem JUDr. Mgr. Tomáš Ryza (dataprotectionofficer@usetreno.cz).

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7tel.: 234 665 111web: www.uoou.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 4. 2022 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na www.usetreno.cz/zasady.

Archiv zásad zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů portálu Ušetřeno.cz - platné od 25.5.2018 do 30.3.2022 

Na hlavní stránku

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.