Jak zrušit stavební spoření

 

Stavební spoření je jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocování peněz. Kromě úroků připisovaných bankou má klient nárok též na státní podporu. Ta činí 10 % z klientem vložené částky (maximálně však 2.000,- Kč ročně). Přesto někdy nastane situace, kdy se k naspořeným prostředkům potřebujeme dostat dříve, než bylo ujednáno ve smlouvě. Jaké máme tedy možnosti, když potřebujeme zrušit stavebního spoření?

jak zrušit stavební spoření 

Konkrétní podmínky ukončování svých smluv si stanovují jednotlivé stavební spořitelny. Každá smlouva se přitom řídí smluvními podmínkami platnými v době, kdy byla smlouva sjednána. Písemný dokument s názvem „Všeobecné obchodní podmínky“ bývají nedílnou součástí každé smlouvy.

Obecně jsou ale důvody pro předčasné ukončení smlouvy o stavebním spoření u všech stavebních spořitelen velmi podobné. Jsou to:

  • odstoupením od smlouvy,
  • písemnou dohodou,
  • písemnou výpovědí,
  • zánikem právnické osoby formou likvidace.

Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat podrobněji.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy má právo jak klient, tak stavební spořitelna. Obě strany mohou využít zákonnou lhůtu 30 dní, během které mají povinnost doručit protistraně písemnou výpověď. Odstoupení od smlouvy nemusí být nijak zdůvodňováno. Většinou jej ale využívá klient, který přehodnotil své možnosti nebo zájem spořit. 

Stavební spořitelna může od smlouvy s klientem odstoupit, pokud odhalila nepravdivé informace uvedené ve smlouvě nebo jestliže klient během čtyř měsíců od uzavření stavebního spoření neuhradil uzavírací poplatek a nezačal na svůj účet spořit. Smlouva se v případě odstoupení od smlouvy ruší zpětně k počátku.

Písemná dohoda

Formu ukončení stavebního spoření dohodou využívá většinou klient. V případě, kdy nutně a urgentně potřebuje získat své naspořené prostředky, může stavební spořitelně zaslat žádost o ukončení smlouvy dohodou. Je však zcela na uvážení stavební spořitelny, zda žádosti vyhoví. Pokud s návrhem nesouhlasí, platí smlouva o stavebním spoření dál. V případě, kdy ale stavební spořitelna na žádost klienta přistoupí, zanikne smlouva o stavebním spoření ke dni, který je v žádosti navrhován jako termín ukončení. Za předčasné ukončení smlouvy může stavební spořitelna klientovi naúčtovat poplatek. Zároveň klient ztrácí právo na státní podporu.

Písemná výpověď

Nastane-li situace, kdy klient potřebuje čerpat naspořené prostředky ještě před splněním stanovených podmínek, může stavební spořitelně zaslat písemnou výpověď. Obvykle se podává přímo na zvláštním tiskopise stavební spořitelny. Prvního dne následujícího měsíce pak začíná běžet tříměsíční výpovědní lhůta. Poté jsou klientovi přeposlány jeho naspořené peníze a smlouva o stavebním spoření tím zaniká. I zde bohužel platí, že klient tímto krokem přijde o státní podporu. Za předčasné ukončení smlouvy mu může být naúčtován poplatek.

Výpověď smlouvy o stavebním spoření může poslat i stavební spořitelna klientovi. Tohoto práva využívá zejména v situacích, kdy klient pravidelně nespoří a zůstatek na jeho účtu nedosahuje ani výše minimálního vkladu. Dále může smlouvu klientovi vypovědět, pokud je cílová částka na jeho účtu naopak přespořena a klient si ji odmítá navýšit. V poslední řadě stavební spořitelny vypovídají staré smlouvy s vysokým procentuálním zhodnocením, které jsou pro ně nevýhodné a finančně zatěžující. I zde platí pravidlo tříměsíční výpovědní lhůty.

Zánik právnické osoby

Smlouvu o stavební spoření může uzavřít i právnická osoba. Naspořené peníze pak její zástupci využijí na rekonstrukce a úpravy bytových prostor. Stavební spoření si tak nejčastěji zakládají bytová družstva a společenství vlastníků. Zánikem právnické osoby zaniká i smlouva o stavebním spoření. Ukončení činnosti právnické osoby ale musí být s likvidací, což znamená, že nemá žádného právního nástupce, její činnost zanikla a majetek byl účetně zlikvidován.

Jak zrušit stavební spoření dítěte?Podrobný návod
 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 4